Cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm đưa ra chiến lược giúp tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp để vượt qua các biến cố và tiếp tục phát triển